Vóór 16u besteld, morgen bezorgd
Gratis bezorging vanaf 59€
Meer dan 350 merken
Erkende Drogist

Privacyverklaring

Privacybeleid van 24pharma

24pharma is de online apotheek van Apotheek Blindeman BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te: 

W. Van Doornyckstraat 46
B-9120 Beveren-Waas
Ondernemingsnummer 0477.873.270

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: 24pharma / Apotheek Blindeman, W.Van Doornyckstraat 46, B-9120 Beveren-Waas, BE0477.873.270 (hierna: “24pharma”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.24pharma.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen 

 1.  24pharma stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 2.  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is 24pharma. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag,herkomst, zoektermen];
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens;
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. 24pharma kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De 24pharma zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van 24pharma om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze 24pharma en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan 24pharma uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot 24pharma, haar producten en/of diensten. 24pharma kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door 24pharma bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van 24pharma, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien 24pharma failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van 24pharma geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

24pharma zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat 24pharma uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

24pharma zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat 24pharma uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 24pharma zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de 24pharma en U.

Artikel 5 – uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan 24pharma. Daarnaast heeft u steeds het recht om Ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar 24pharma of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensberschermingsautoriteit : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan 24pharma aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Cookies

8.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruikt van cookies en verwante technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op website.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren.

Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en verwante technologieën op uw pc of mobiele apparaten.

Deze cookie policy geeft u een duidelijke en volledige informatie over de cookies die 24pharma gebruikt op zijn website en hun doel. 

8.2.     Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de hard disk. Dit laat ons toe uw voorkeuren bij het gebruik van onze website te onthouden.

Tenzij uw browserinstellingen zijn aangepast zodat deze cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u de website van 24pharma bezoekt.

8.3.     Verschillende soorten cookies

Cookies kunnen worden opgesplitst naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door 24pharma).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van 24pharma die bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Google, Bing,Twitter,Instagram en Facebook).

Functional cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de 24pharma website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Non-functionael cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Non-functional cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Instagram,Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Session cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint bij het openen van een browserscherm en stopt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit.

Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser afsloten wordt, worden alle sessie cookies verwijderd. 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. 24pharma heeft geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8.4.     Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Ten alle tijden kan u die wijzigen via de browserinstellingen.

In de browselinstellinge kan u het plaatsen van cookies weigeren, maar let op wanneer u echter de browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, zal er mogelijks geen toegang verkregen worden tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien u de toestemming wil intrekken, moeten de cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen.

8.5.     Browserinstellingen veranderen

Webbrowsers laten toe om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

Om deze instellingen beter te begrijpen, dient u de ‘Help’ functie van de gebruikte webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.     Meer info over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind u hier: http://www.allaboutcookies.org

Privacy Commissie