Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Let op: in sommige gevallen heeft u géén herroepingsrecht, of verliest u deze na het verbreken van de verzegeling. Daarnaast kunnen wij waardevermindering rekenen in gevallen dat u te ver bent gegaan in de beoordeling van de producten. Hieronder is daarmeer over vermeld.

Voor producten die niet onder de uitzondering vallen heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde,die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen,moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping  :

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijkanderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten inrekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen nade dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres :

24pharma / Apotheek Blindeman

W. Van Doornyckstraat 46

B-9120 Beveren-Waas

België

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De volgende producten worden uitgezonderd van het herroepingsrecht, of wordt in bepaalde gevallen waardevermindering gerekend:

- Artikelen die omwille van de hygiëne verzegeld verkocht worden kunnen niet worden geretourneerd indien deze verzegeling is verbroken (bijvoorbeeld:geneesmiddelen, tandenborstels, scheer-, of epileerapparaten, cosmetica);

- Voor overige producten kan een waardevermindering worden gerekend indien u verder bent gegaan dan nodig was om het product te beoordelen. Zo is het bijvoorbeeld bij verbruiksartikelen niet noodzakelijkdeze te openen. Openen van verpakkingen kan een waardevermindering van 100% ten gevolge hebben, welke wij onder voorwaarden mogen verrekenen met het terug te storten bedrag.

Klachten :

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt ucontact met ons opnemen via het contactformulier. U ontvangt van uw klacht automatisch een ontvangstbevestiging van uw e-mail als deze wordt ingevuld via het contactformulier. We zullen binnen 14 dagen inhoudelijk op uw klacht reageren. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Garantie :

De wettelijk garantie is van toepassing op onze producten. Voor alle artikelen die bij ons gekocht, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.